Utrecht
Bron

Jaarmarkten in Utrecht

In de twaalfde eeuw duurde een jaarmarkt twee weken. In de veertiende eeuw was dat ingekort tot drie dagen. In 1378 besloot het stadsbestuur van Utrecht dat er in plaats van vier jaarmarkten nog maar drie jaarmarkten zouden zijn. Dit besluit staat genoteerd in het boek ‘De Roese’. De jaarmarkten zouden nu plaatsvinden op de drie dagen na Sint Victorsdag (10 oktober), op de drie dagen na Palmzondag (de zondag voor Pasen) en op de drie dagen voor Hemelvaartsdag. Het stadsbestuur noemt deze dagen ‘togheldaghen’. Nu zouden we zeggen: toogdagen, en de oude betekenis van toogdagen is dagen waarop een koopman zijn waren laat zien.

In de acht dagen voor en na die drie toogdagen krijgen alle bezoekers van de jaarmarkt een ‘vrijgeleide’ van de heer van Utrecht, de bisschop, en van de stad. Dat betekent dat burgers van een stad of graafschap waarmee Utrecht in oorlog is, dan niet worden opgepakt. Maar als iemand ‘mysdede’ op de markt, dus iets steelt of gaat vechten, dan kan hij of zij wel worden opgepakt. En mensen die al eerder verbannen zijn of mensen die kwade bedoelingen hebben, zijn ook niet welkom.

 

 

 

Transcriptie

Int jaer ons heren 1378 des vridaghes voer zinte 

Urbaens dach wart dit punt dat hier na bescreven staet overdragh[en] 

bi onzen heren van Utrecht. Bi out raet ende bi nye of bi ghemeene morghen 

sprake van allen ghilden.

Di ghoede lude vanden ghilden, de raet out ende nywe doet u teweten 

hoe dat si om orbaar der stat ende des ghemeen coopmans overdraghen 

zijn mit onsen heren van Utrecht opter ghilden verbeteren, dat men van 

deser tijd voort jaerlix dre vry jaermarkten houden zel binnen Utrecht 

van allen ghoede. Ende elke markte zel hebben dre toghel daghen. Ende 

die eerste marckte zel in gaen op sinte Victoors avond naest comende 

ende die dre togheldaghe zellen wezen die eerste dre daghe na zinte Victoors 

dach. Ende die ander marckte zel in gaen op ten palm avont daer naest 

comende. Ende die togheldaghen zellen wezen die eerste dre daghen na palm

dach. Ende die derde marckte zel in gaen viertien daghe voer pinxteren 

daer naest comende ende die togheldaghen zellen wezen de eerste dre daghe 

voer ons heren hemelvaerts dach ende alzo wert jaerlix. Ende alle die ghene 

die haer ter marckten comen zellen hebben een goet vrij gheleyde van onzes 

heren van Utrecht en van der stat vrijlich te varen ende te keren in der stat 

ende inden lande van Utrecht mit horen live ende mit horen ghoede 

durende achte daghe voer ende achte daghe na [na] elken tunne voerst 

uutghenomen of yemant binnen dezer voerzeyder marckten mysdede 

ende uutghenomen die ballinghe ofte vredeloos gheleyt zijn der stat 

ofte des lants van Utrecht ofte die ons heren van Utrecht ofte der 

stat vyande zijn. Behoudeliken onzen heren van Utrecht ende zinen naco-

melinghen bisschoppen t’Utrecht hare tollen ende al hoers rechts ende 

der stat van Utrecht af haars rechts.

Gerelateerde thema's

Markten in Utrecht

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen